Njut av Hårsbäcksdalen
Vårblommor i överflöd, den sällsynta kungsfiskaren häckar här och uppe på åsryggen finns fornlämningar, gravfält och vad man tror är släprännor för småskepp. Hårsbäckdalen är inte bara ett vackert naturreservat, utan också en spännande stycke historisk natur. Dalen är en djup ravin som skär genom Enköpingsåsen.Den skapades av Örsundaån. Upp till 20 meter höga kanter har dalgången. Eftersom det är ett naturreservat förblir naturen oröd. Fallna träd får ligga kvar och bli boplatser åt småkryp.

 

Länsstyrelsen i Uppsala beskriver naturen så här:
“Här finner man en lövdominerad blandskog med inslag av hassel, ek och lind. Gråal, som är sällsynt i resten av länet, är vanlig i Hårsbäcksdalen. I buskskiktet märks bland annat skogstry, brakved och tibast. I fältskiktet växer bland annat blåsippa, gullpudra, vitsippa, vårärt, trolldruva och hässlebrodd.”

Den lilla fågeln Kungsfiskaren finns Hårsbäckdalen. Den behöver mycket speciella boplatser för att föröka sig. Idealet för den är sandbrinkar som stupar rakt ner i ett vattendrag. Det finns i Hårsbäckdalen och ett par har sin häckningsplats där, enligt uppgift i Enköpingsposten.

 Andra fågelarter är törnskator, grönsångare och svarthätta. I reservatet finns anlagda gångsstigar och broar över Örsundaån. I utkanten av reservatet finns en gammal festplats.

Hårsbäckdalen ligger nära väg 257 mellan Fjärdhundra och Heby. Det finns skyltar som leder rätt och en parkering vid en av ingångarna till reservatet.

Mer information: www.c.lst.se/harsbacksdalen